Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

zaterdag 17 mei 2008

Petitie 'Kunst en Democratie'

Ons land kent momenteel een van de grootste crisissen uit zijn geschiedenis. Ook al lijkt ze momenteel bezworen door de vorming van een regering, toch weet elk van ons dat het gaat om een diepe malaise, dat de oorzaken ervan divers zijn en dat toekomstige institutionele overlegmomenten erg moeilijk zullen verlopen. We zijn ervan overtuigd dat deze crisis een sterke culturele dimensie in zich draagt. Sinds meer dan een kwarteeuw is cultuur een bevoegdheid van de gemeenschappen. Die culturele autonomie heeft talrijke positieve aspecten.

Desalniettemin drijven onze twee gemeenschappen steeds verder van elkaar weg, zijn ze elk op zichzelf betrokken, in plaats van zich met elkaars verschillen te verrijken. Al sinds 1993 pleiten de organisaties Kunst en Democratie en Culture et Démocratie voor een samenwerkingsakkoord tussen beide gemeenschappen. Voorlopig blijft elk resultaat uit. Vandaag stellen we de gevolgen vast van die weigering om een dergelijk akkoord af te sluiten: de publieke opinie wordt aan beide kanten genegeerd, tendentieuze berichtgeving, onbegrip en zelfs karikaturale benaderingen van de andere gemeenschap, de onmogelijkheid om tot een politieke overeenkomst te komen die beide partijen ten goede komt, het groeiende nationalisme, de onverdraagzaamheid in gedrag en discours... Die ontwikkeling werkt de groei van extremisme in de hand.

Zowel in Europa als in de rest van de wereld is dat het geval. En dat is een verontrustende evolutie. De artistieke en intellectuele wereld kan zich niet vinden in het gangbare nationalisme. Integendeel, de kunstenaars en de culturele instellingen onderscheiden zich juist door hun capaciteit om culturele, taalkundige, communautaire of nationale barrières te willen overstijgen. Talrijke kunstenaars en cultuurhuizen onderhouden een actief en intensief contact met de andere gemeenschap. Wat de institutionele toekomst van het land ook brengt - en zie ook de economische belangen die vaak op korte termijn worden ingeschat -, feit blijft dat bepaalde waarden dienen gerespecteerd te worden, met name de dialoog en het respect voor de ander. Ons land en zijn hoofdstad - tevens hoofdstad van de Europese Unie - maken immers aanspraak op Europese ideeën die niet verzoenbaar zijn met het huidige klimaat van confrontatie en tegenwerking.

2008 is het Europese jaar van de interculturele dialoog; de ideale gelegenheid om de dialoog tussen de verschillende gemeenschappen van dit land te versterken. We formuleren een dubbel voorstel. Eén. Daarom nodigen wij kunstenaars en culturele spelers van de beide gemeenschappen uit om elkaar te ontmoeten en in dialoog te treden, om precies datgene wat hen bindt naar voren te brengen, om nieuwe initiatieven te nemen, met respect voor elkaars identiteit. Concreet stellen we voor om partnerschappen tussen de media (geschreven pers, radio en televisie) van de verschillende gemeenschappen te realiseren. Hen nodigen we uit om regelmatig een tekst te publiceren, van de hand van twee kunstenaars, elk van een andere gemeenschap. Dat kan in de vorm van een interview, een gesprek, een gezamenlijke tekst of een bijdrage via een artistieke interventie. Twee.

Vervolgens stellen we voor dat de verantwoordelijken van de culturele instellingen samenwerkingen aangaan; sommigen van hen nemen overigens al dergelijke initiatieven. Een Vlaams en een Franstalig cultuurhuis kunnen een gemeenschappelijk project ontwikkelen. De manier van samenwerken is door hen te bepalen (uitwisseling van artiesten, debat, peterschappen). Dergelijke initiatieven moeten worden voortgezet of herhaald zolang dat nodig blijkt. Want een diepgewortelde kwaal vraagt om een vrij drastische behandeling. Het is broodnodig de communicatie en de dialoog te herstellen. Wij zijn bereid daaraan mee te werken.

Website: http://www.cultureetdemocratie.be


Axelle Red,Anne Teresa de Keersmaeker,Marion Hänsel, Kristien Hemmerechts,Tom Lanoye, Anne Provoost,Jan Fabre, Willem Vermandere, e.a. zijn ondertekenaars van de oproep van de vzw Culture et Démocratie/Kunst en Democratie.

(Filip O)